TelefonGardermoen  Ring 63 92 72 70

Bergen  Ring 55 11 09 11

Gardermoen

Ring 63 92 72 70

Bergen

Ring 55 11 09 11

Deadlines import / eksport betingelse.

Booking av sendinger som skal hentes eller leveres etter betingelser på ordinær rute må være oss i hende innen utløp av deadline.

Import: Sendingen må være klar for utlevering fra terminal / flyselskap. All relevant dokumentasjon i forbindelse med utlevering av sendingen må være oss i hende innen utløp av deadline.

Eksport: Sending samt all medfølgende dokumentasjon må så langt annet ikke er avtalt, senest være klare for opphenting innen til oppgitt deadline.

Sonelister med deadlines finnes under kundeportalen på vår hjemmeside www.kvalitetstransport.no, eller fås tilsendt på forespørsel.  

Leverings / hentepunkt

Ved levering / henting forståes leverings / hentepunkt til/ fra rampe eller lagerområde hvor forholdene er tilrettlagt for direkte mottak / utlevering av varer til / fra transportmiddelet. Alle våre rutepriser er beregnet ut fra hente / leveringsbetingelser rampe – rampe. Ved avvikende forhold som krever ekstra ordinær håndtering som for eksempel bæring, beregnes tillegg i pris etter egne satser. Maksimum beregnet tid pr. stoppested er 10 minutter for lastbil/varebil. For semilaster beregnes 30 minutter ved last/loss.     

Ventetid

Hentinger / leveringer som avviker utfra det som er å regne som normaltid (10 min.) vil bli å belaste iht. avtale. Kvalitetstransport AS skal informere dersom belastninger utover normaltid og eventuelle andre forhold tilkommer.

Kontroll av gods

Dette er vårt standard produkt ved distribusjon. Ved uttak fra terminal /flyselskap kontrollers antall kolli samt den synlige emballasje. Dersom det er avvik på noen av disse, utferdiges skaderapport som sendes speditøren.  Dette produktet samsvarer med den undersøkelsesplikt vi er pålagt i forhold til NSAB 2015 og Lov om Vegfraktavtaler. Vi gjør oppmerksom på at vi her ikke står ansvarlig for skader eller eventuell manko som er å betegne som skjult.  

Samlesendinger                                 

Ved flere forsendelser til en kunde med samme hente og leveringsadresse vil vekt / volum bli lagt sammen og priset etter dette. I disse tilfeller tilkommer tilleggsbelastning etter egen avtale pr. fraktbrev. Samlesendinger gjelder i sonene 1 til 4.

Volumvekt

Godset måles etter største lengde/bredde/høyde.

Volumvekt for andre produkter fremkommer etter gjeldende prislister.

 
Lastemeter
Definisjoner:

  • Når godsets beskaffenhet gjør at det ikke kan stables eller stables på.
  • Kolli av slike dimensjoner at det ikke kan kombineres med annet gods (Eks.cm 160x160x160).
  • Lengder over 2 meter beregnes som lastemeter.
  • Lastemeter omregnes normalt til 2000 kg (utregning lengde x bredde delt på 2,4 m).

 Bomtur

  • Dersom varene ikke kan leveres eller sendingen ikke er klar for henting belastes bomtur i henhold til oppdragspris.
  • Ny utkjøring/henting belastes som nytt oppdrag. 

Stablerbart / Non Stackable.

Så langt intet annet angis ved booking av oppdraget anses alt gods å være stablebart. Dersom kun volum er oppgitt planlegges transporten ut fra tilsvarende volum på bil.

Advisering

Vi kontakter mottaker/avsender og avtaler levering/hentetidspunkt. Det påløper et tillegg for denne tjenesten i henhold gjeldene prisliste.

Privatleveringer

KT gjør avtale med mottager for levering til privatadresse, tjenesten utføres mot et pristillegg i henhold gjeldene prisliste.

Europaller

  • EUR-paller skal utveksles. Har ikke mottaker byttepaller så belaster vi for leverte paller i henhold til gjeldene prisliste.
  • Gods som er stroppet og/eller plastret på en EUR-pall, utveksles ikke. Pallen er da en del av forsendelsen og et forhold mellom avsender og mottak

Manglende/mangelfull EDI/booking/referansenr.

Transportoppdrag skal inneholde all nødvendige informasjon om godsets identitet, avsender og mottager slik transporten kan gjennomføres på en kvalitetsmessig forsvarlig og god måte.

Gods som ankommer vår terminal vil få et unikt internt referansenr. fra oss. Skal det benyttes annet referansenr. f.eks. med tanke på fakturering, så må dette meldes tilbake fortløpende til vår terminal.   

Ved manglende EDI/booking / referanse nr. påløper et tillegg for manuell registering av fraktdata.

Vektkorrigering

For korrekt fraktberegning må oppgitt vekt og volum være riktig i utgangspunktet – Kvalitetstransport AS forbeholder seg retten til å korrigere og oppdatere fraktberegnet vekt på alt gods mot angitt vekt og volum.

 ADR-sendinger

Kvalitetstransport AS kan tilby ADR-sertifiserte biler og mannskap (Ikke fareklasse 1med unntak av gods merket 1.4S.) Vi tilbyr også etter avtale transporter av radioaktivt materielle fareklasse 7.  For transporter av ADR-gods tilkommer et gebyr etter til enhver tid gjeldene satser. Se fane under booking «Tilvalg» og velg aktuell fareklasse.

Temperaturregulert gods / GDP

Skal du sende gods som må transporteres innen et visst temperaturområde, så er temperaturkontrollert transport den løsningen vi kan tilby deg. Ved booking må det fremgå temperaturområde godset skal transporteres innenfor og tjeneste Thermo/GDP gods velges. Generelt skal gods som krever biler med Thermoageregatt bookes senest dagen før oppdraget skal utføres.

 Temperaturregulert gods kan i visse tilfeller transporteres på kjøretøy uten ageregatt. Alt etter godsets emballering, utetemperatur samt ledetid mellom hente og leveringssted. I disse tilfeller avtales transportmåte direkte med vår kjøreledelse. Temperaturrapporter fra lasting til lossing kan produseres for biler både med og uten ageregatt.     

 GDP (Farmasøytiske og næringsmiddel produkter.) – For denne type gods må ønsket temperaturområde fremkomme ved booking (f.eks. 2-8 C), og tjeneste GDP gods velges.

For SPX/Secured eksport velges «Secured GDP Export» under fane Sikkerhetssjekk (Security). For import velges «Sjekkliste GDP Import» under fane Sikkerhetssjekk (Security).

Temperaturregulerte transporter kan leveres med rapporter på temperatur fra lasting til lossing.

 Merking av gods

Alt gods må være merket i henhold til informasjon på fraktbrev. Her skal det minst fremkomme avsender og mottager med adresser på disse samt kolli antall og vekt. Strekkodelapper må sendes til avsender for utskrift og merking av gods. Utskrift kan gjøres enten med termoskriver eller som A4 format. Avsender er selv ansvarlig for at godset er emballert på en forsvarlig måte og merket med strekkodelapper. Eventuelt gamle merkelapper må fjernes før godset sendes. Større gods som har sideforskjøvet eller høyt tyngdepunkt vekt skal være merket i henhold til dette slik at skade ved last / lossing kan unngås. Umerket gods som ankommer vår terminal vil bli gebyr belagt.

 Emballasje

Det er avsenderes ansvar å påse at godset er emballert for en trygg transport og godt beskyttet mot ytre påvirkninger. Ved skader på gods som ikke er tilstrekkelig emballert kan man risikerer avkortning eller at krav om erstatning blir avvist. 

 Ansvarsforhold og erstatning

Kvalitetstransport AS utfører alle sine oppdrag etter de retningslinjer for ansvarsforhold som ligger i NSAB 2015 og Lov om Vegfraktavtaler.

 Reklamasjoner

Tap, skade eller manko ved oppdrag utført av Kvalitetstransport AS må reklameres innen de tidsfrister som det henvises til i gjeldende lovgivning (NSAB 2015). Dersom det ikke reklameres skriftlig innen disse tidsfrister risiker man at kravet går tapt.

 Forsikringer

Kvalitetstransport AS har godsansvarsforsikring som er iht. til det ansvarssituasjon selskapet har ifølge NSAB  2015, Speditøransvar og Lov om Vegfraktavtaler.

Erstatning for feilsorterte og/eller feilmerket flygods begrenses opp til netto fraktkostnader, med maksimalt 19 SDR per kg, for den del av forsendelsen som er feilsendt. Konsekvenserstatning ved skade, tap eller forsinkelse erstattes ikke, såfremt dette ikke er omhandlet av uaktsomhet.

 Lokalisering og kontortider

Kvalitetstransport AS har kontor og terminal/lager ved:

Ø  OSL Oslo Lufthavn – Fridtjof Nansens veg 17, 2060 Gardermoen

Ø  BGO – Sandbrekketoppen 36, 5224 Nesttun      

Ø  Marine BGO –Dokken Skur 23, 5006 Bergen

 Kontortiden er fra kl. 0700 til 1700 alle arbeidsdager. Ved behov vil vi kunne bistå våre kunder også utover den ordinære kontortiden. For slike tilfeller henviser vi til vår vakttelefon (se hjemmeside).

 Transportmateriell og personell

Kvalitetstransport AS legger betydelig vekt på at man har et transportmateriell som er hensiktsmessig samt i forskriftmessig og velholdt stand. Man har en personalpolitikk som skal sikre at selskapets kunder får en god service av kompetente og positive medarbeidere. I denne sammenheng anvendes betydelige ressurser i videreutvikling av vårt personale. Bl.a. har selskapet personell som er sertifisert innen fagområdet sikkerhetsrådgivning. Kvalitetstransport AS følger som del av sin opplæring av nytt personell de opplæringsplaner som OSL benytter. Dette tilsier blant annet opplæring i HMS og Security med påfølgende kontroll av uttømmende politiattest for utstedelse av ID-kort/adgangskort til sikkerhetsklarerte områder. Våre sjåfører vil i enhver sammenheng opptre høflig og korrekt, samt være uniformerte og representative.

 Kvalitetskrav og rutiner

Kvalitetstransport AS arbeider kontinuerlig for å videreutvikle sine informasjons- og kommunikasjonsopplegg.  Vår politikk i forhold til våre kunder er at vi ønsker et samarbeid for derigjennom å finne integrasjonsmuligheter og grensesnitt som kan gi en rasjonell og sikker materialflyt samt administrasjon av denne. I tillegg vil man tilstrebe å oppnå et informasjons- og rapporteringsopplegg som er tilpasset den enkelte kundes behov.

Kvalitetstransport AS har et eget kvalitetssikringsopplegg inklusive HMS. Opplegget er utarbeidet i samarbeide med Norges Lastebileier Forbund og er basert på bl.a. ISO 9002/14001. Systemet revideres årlig. Vi viser også til den sertifisering selskapet innehar vedrørende behandling av farlig gods.

 Sikkerhetsopplegg

Kvalitetstransport AS har eget Security-program og er sertifisert som godkjent fraktleverandør (Regulated Agent) av Luftfartstilsynet. 

 Taushetsplikt

Partene forplikter seg til ikke å gi informasjon til tredje part om partenes håndtering, hvem som er/har vært kunder, salg eller produkter i annen utstrekning enn det som er nødvendig for å gjennomføre avtalen. Taushetsplikten gjelder selv om samarbeidet opphører.

   Mislighold

Hver av partene kan si opp en avtale med umiddelbar virkning dersom den annen part innstiller betalinger, går konkurs, innleder akkordforhandlinger eller må antas å være insolvent. Avtalen vil også kunne heves med umiddelbar virkning dersom en av partene gjør seg skyldig i avtalebrudd av vesentlig karakter og ikke innen rimelig tid etter at det er påpekt, retter opp forholdet. 

 Endringer, tillegg og overdragelse.

Endringer og tillegg i en avtale inklusive eventuelle bilag, skal for å være gyldige, være skriftlige og undertegnes av begge parter. Kvalitetstransport AS kan imidlertid ensidig foreta endringer i avtaleverket som er en direkte følge av forordninger og pålegg fra offentlige instanser. Det kreves skriftlig forhåndssamtykke fra Kvalitetstransport AS for at den annen part kan overdra denne avtales rettigheter og forpliktelser til andre.

 Priser og prisreguleringer.

Alle priser er angitt i separat bilag til avtale. Oppdragspriser er også å finne fortløpende på selskapets kundenett sider. Angitte priser gjennomgås og eventuelt revideres 1 gang pr. år. Denne revurderingen vil normalt skje i april/mai i forbindelse med tariffoppgjøret. Eventuelle prisendringer skal være i samsvar med tariffoppgjøret. I tillegg vil prisene kunne reguleres dersom betydelige endringer i relevante statlige avgifter og/eller drivstoffpriser finner sted. Kvalitetstransport AS skal informere den annen part om enhver slik prisregulering og den kan effektueres tidligst 3 uker etter slik skriftlig meddelelse.

 Betalingsbetingelser og fakturering

For kunder som har Rammeavtale med Kvalitetstransport AS er betalingsbetingelse netto pr. 30dager fra fakturadato. For øvrige kunder vil de være netto pr. 15 dager. Fakturering skjer pr. uke. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente iht. norsk lov. Kvalitetstransport AS betinger seg retten til å ta et gebyr i forbindelse med fakturering til dekning av papir/porto.

 Fritakelsesgrunner

Partene fritas for å oppfylle inngått avtale dersom det foreligger Force Majeure.

 Tvister

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett. Skulle det oppstå tvist mellompartene om tolkninger eller rettsvirkninger av avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger fram innen 1 måned, skal tvisten søkes løst ved voldgift, med mindre partene blir enige om ordinær domstolsbehandling. 

Kvalitetstransport AS / 06.09.2021

Skroll til toppen